gerbie: (cycling)
[personal profile] gerbie

Peter Winnen – Windbreker en andere verhalen

Tijdens elke editie van ons jaarlijkse wielerweekendje, zoek ik altijd op de plank wielerboeken een leuk boek uit voor tijdens dat weekend. Ik ben de enige lezer, maar dat maakt me niets uit. Voor ik mijn oogleden definitief laat zakken, wil ik een paar letters lezen. Al is het maar een bladzijde. Zelfs als ik diep in het glas heb gekeken (meestal wel meer glazen overigens), doe ik een poging. Dit jaar viel het mee op zaterdagavond, dus kon ik een paar columns van Winnen lezen. Uitlezen gebeurt meestal op de terugweg. Drie uur autobaan, het weekend is eigenlijk voorbij, we moeten alleen nog maar naar huis. Terwijl het op de heenweg altijd druk is in de auto, met vooruitblikken, sterke verhalen, commentaar op alles en nog wat, is de terugweg meestal rustig. Ideaal voor een paar korte verhalen, wat columns, even een kwartiertje doezelen en dan weer verder.

Winnen is een bijzondere sporter. Ooit twee maal winnaar van de etappe naar de Alpe d’Huez, tegenwoordig beter bekend als schrijver van sportcolumns, vooral in het NRC. Een ouderwetse romanticus soms, maar ook een pragmaticus. Iemand met een originele kijk op de sport, vooral zijn vertrouwde wielersport. Hij stapt zelfs nog regelmatig op de fiets, vooral omdat hij niet wil afgaan wanneer hij in Ethiopië als vrijwilliger de lokale wielrenners van tips voorziet. Regelmatig vroeg ik op de zondag van de Ronde van Vlaanderen even de aandacht van mijn medereizigers om een zin te mogen voorlezen. Winnen schrijft soms poëtisch, soms grappig, maar altijd leuk om te lezen.

Na zijn meesterwerk ‘Van Santander naar Santander’ (Mijn recensie), had ik na een aantal bundels het idee dat Winnen eigenlijk een beetje uitgekakt was, deze bundeling bewijst mij het tegendeel. Winnen is nog steeds scherp en schrijft nog altijd geweldige columns, die niet alleen in de krant, maar ook later in een verzameling als een huis overeind staan.

Quote: “Ik was de navigator, een gedetailleerde landkaart lag op schoot. Toen verdwaalden we in de dichte mist. (..) Op zeker moment hield het asfalt op, maar Dirk wilde van geen omkeren weten. Hobbelend over een ezelspad braken we door de wolken en bereikten de top. (…) Een wolkenkleed strekte zich beneden ons uit. ‘Zeg nou zelf, dit is toch wel een voedselvergiftiging waard,’ zei Dirk. En zo was het.” (Blz. 35)

Nummer: 09-015
Titel: Windbreker en andere verhalen
Auteur: Peter Winnen
Taal: Nederlands
Jaar: 2008
# Pagina’s: 175 (3276)
Categorie: Sport (Wielrennen)
ISBN: 978-90-6005-725-4

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

gerbie: (Default)
gerbie

May 2009

S M T W T F S
      1 2
34 5 6 7 89
10 11 1213 1415 16
171819 202122 23
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 02:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios