gerbie: (booshop)
[personal profile] gerbie


P.F. Thomése – J.Kessels: The Novel

Zelden las ik twee boeken van dezelfde auteur opeenvolgend die zo verschillend zijn als de eerste twee boeken die ik las van Frans Thomése. Het ingetogen, diepe, autobiografische, extreem trieste Schaduwkind en deze laatste roman, slapstickachtige, humorvolle, in volle vaart, een reisverhaal over J.Kessels een romanfiguur gebaseerd op een vriend van Thomése met dezelfde naam.

Tijdens een voorleesavond van Hard Gras had ik al fragmenten uit deze roman gehoord, tijdens de boekenweek was ik blij het boek te kunnen bestellen en bijna tegen mijn gewoonte in (eerst in de kast zetten en dan zien wanneer ik tijd er voor heb), las ik het boek vrijwel meteen nadat ik het ontvangen.

En daar had ik geen seconde spijt van. Een avonturenroman, dat ook een stripverhaal had kunnen zijn (Gerrit de Jager verzorgde niet voor niets de omslag), zo beeldend is het beschreven. Het kan ook een prachtige film zijn. Ik zie Michiel Romeyn zo de hoofdfiguur spelen, voorin zijn oude Toyota, luisterend naar obscure Amerikaanse singer-songwriters.

De beschrijving van de voetbalwedstrijd van Sankt Pauli is zo geweldig dat een bezoek aan die club, toch al op mijn verlanglijstje, een stuk is gestegen. Wat nou San Siro, Maracana of Camp Nou. Ik ben er geweest, maar is het net zo leuk als het Millerntorstadion? Na de Bombonera denk ik dat dit stadion snel aan de beurt is. En aangezien Buenos Aires niet om de hoek ligt, zou het nog wel eens eerder kunnen zijn.

Het verhaal zelfs is niet eens zo geniaal, maar de gedachtespinsels van de schrijver, die als ik-figuur de belangrijkste bijrol speelt, zijn erg leuk om te lezen. De gebeurtenissen, onvermijdelijk als in een goede road-movie, volgens elkaar in razend tempo op, voor we het weten zit ik als lezer al in een nieuwbouwwijk van Breda, waar de ik-figuur zijn hele puberteit ineens lijkt te herleven.

Schitterend boek. Ik ben wel erg benieuwd of andere boeken van Thomése op 1 van de 2 door mij gelezen boeken lijken of dat er misschien wel een tussenweg bestaat. De humor gecombineerd met diepgang. De snelheid afgewisseld met ernst. Oftewel, wie is nou de echte Frans Thomése?


Nummer: 09-016
Titel: J.Kessels: The novel
Auteur: P.F. Thomése
Taal: Nederlands
Jaar: 2009
# Pagina’s: 223 (3499)
Categorie: Fictie
ISBN: 978-90-254-3144-0

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

gerbie: (Default)
gerbie

May 2009

S M T W T F S
      1 2
34 5 6 7 89
10 11 1213 1415 16
171819 202122 23
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 02:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios