gerbie: (booshop)
[personal profile] gerbie


Bas Haring – Het aquarium van Walter Huijsmans

Haring is een van de redenen dat het Wetenschapskatern in de Volkskrant op zaterdag niet ongelezen op de oud papier stapel gaat. De meeste artikelen gaan ver over mijn hoofd, de vacatures zijn voor mij niet relevant, maar de column van Bas Haring (en voorheen van Theo Jansen) is altijd de moeite waard.

Als modern filosoof wordt hij natuurlijk geacht anders naar het leven te kijken dan de meeste van ons doen, maar hij weet op de een of andere manier altijd weer een geweldige invalshoek te vinden, die de lezer, mij dus, aan het denken zet.

In de maand van de filosofie (ik wist niet dat die maand bestond, maar blijkbaar wel) verscheen dit boekje van Haring. Een essay waarin hij twee belangrijke vragen probeert te beantwoorden. Als eerste is er de vraag ‘Waar komt onze zorg voor de toekomst toch vandaan?’, daarna ‘Waarom is het erg als we het regenwoud verpesten?’ Twee goede vragen, waarop nooit een simpel antwoord te vinden is.

Haring pakt de meest voordehandliggende antwoorden en analyseert ze grondig. Zo komt hij bij goede en foute antwoorden, al zou hij geen filosoof zijn als hij niet kanttekeningen bij deze antwoorden wist te maken.

Leuk essay van een leuke schrijver. Geweldige titel ook. Toch maar eens op zoek naar boeken van de goede man.

Quote: “Stel dat ik één iemand gelukkig kan maken, hoe kies ik dan tussen mijn eigen kind, de overbuurvrouw, een jongen uit Zimbabwe of Hendrik-Jan die in 2078 geboren wordt in Alkmaar? Ik zou niet kunnen kiezen.” (blz. 30)

Nummer: 09-020
Titel: Het aquarium van Walter Huijsmans
Auteur: Bas Haring
Taal: Nederlands
Jaar: 2009
# Pagina’s: 120 (4396)
Categorie: Filosofie
ISBN: 978-90-477-0171-2

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

gerbie: (Default)
gerbie

May 2009

S M T W T F S
      1 2
34 5 6 7 89
10 11 1213 1415 16
171819 202122 23
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 02:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios